algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bezoekerscentrum – individuele bezoeker1. Algemeen

1.1. Deze Algemene voorwaarden regelen de bestelling en levering van toegangstickets en het bezoek aan het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs in de Sint-Baafskathedraal te Gent (hierna kortweg het ‘Bezoekerscentrum’ genoemd), waarvan de Kathedrale Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal te Gent (‘Kerkfabriek Sint-Baafs’), met zetel te Hoofdkerkstraat 1, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0211.244.818 (hierna verder kortweg de ‘Kerkfabriek’ genoemd) de beheerder is. Elke bezoeker die tickets bestelt en/of zich aanbiedt aan de toegang van het Bezoekerscentrum, wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen door de Kerkfabriek steeds gewijzigd worden; de meest recente versie is steeds beschikbaar op de website van de Sint-Baafskathedraal (www.sintbaafskathedraal.be). 1.2. De bezoeker betreedt het Bezoekerscentrum op eigen risico. Het Bezoekerscentrum is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen of goederen tijdens het bezoek, ook indien deze in de lockers zijn opgeborgen, noch voor lichamelijke schade als gevolg van onopzettelijk handelen of nalaten. 1.3. De bezoeker zal kennisnemen van het actuele Bezoekersreglement van de Sint-Baafskathedraal, zoals dit is weergegeven op de website van de Sint-Baafskathedraal ten tijde van het bezoek, en hij wordt geacht om dit reglement aanvaard te hebben. Onze medewerkers zijn gerechtigd om bezoekers, die zich niet houden aan de bezoekers- en toegangsvoorwaarden, of die de orde (dreigen) te verstoren, te verwijderen uit de Sint-Baafskathedraal. In een dergelijk voorkomend geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling of restitutie. De bezoeker zal ook steeds tijdens zijn bezoek de instructies en de verzoeken van medewerkers van de Sint-Baafskathedraal naleven.1.4. De Kerkfabriek behoudt zich het recht voor om vanwege dringende technische, operationele of andere redenen het Bezoekerscentrum (tijdelijk) of de Sint-Baafskathedraal te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving; onder dergelijke omstandigheden vindt geen restitutie of schadevergoeding plaats. Indien de bezoeker correcte en volledige contactgegevens heeft opgegeven, zal de Kerkfabriek naar best vermogen trachten de bezoeker te verwittigen aangaande een onvoorziene sluiting, doch dit kan niet altijd gegarandeerd worden. 2. Tickets2.1. Tickets kunnen online of aan de ticketbalie van het Bezoekerscentrum gereserveerd en betaald worden. De tickets geven steeds enkel recht op toegang tot het Bezoekerscentrum op de aangegeven gereserveerde datum en  tijdvak (hierna de ‘reservatie’). Het reservatieproces op de website kan worden uitgevoerd in de volgende talen, naar keuze van de bezoeker: Nederlands, Frans en Engels. 2.2. Online bestelling van tickets is alleen mogelijk mits onmiddellijke betaling met de voorziene betaalmiddelen. De bezoeker beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. 2.3. Het Bezoekerscentrum bevestigt een geldige en betaalde online bestelling met een e-mail die verzonden wordt naar het door de bezoeker opgegeven e-mailadres (‘e-ticket’ genoemd). Het aanbod van tickets aan een bepaalde prijs, op de website of anderszins, is alleen bindend voor de Kerkfabriek wanneer de bestelling aldus bevestigd wordt. Nadat de bestelling werd bevestigd, is het niet meer mogelijk de reservatie van tickets te wijzigen of te verplaatsen. 2.4. De bezoeker dient het bestelde of aangekochte (e-)ticket bij zich te hebben tijdens het bezoek (duidelijk leesbaar digitaal of op papier). Tickets zijn uitsluitend geldig voor de gereserveerde datum die erop vermeld staat. Tickets verliezen automatisch en zonder verwittiging hun geldigheid bij het verstrijken van de geldigheidsdatum. Individuele tickets zijn enkel geldig binnen de periode vermeld op het ticket. 2.5. Voor scholen en groepen kan het tijdstip of de duurtijd van het gereserveerde tijdstip gewijzigd worden omwille van technische redenen. De Kerkfabriek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventueel daar uit voortvloeiende schade of kosten voor de bezoeker(s) en de bezoeker(s) hebben evenmin recht op enige restitutie. Voor scholen en groepen gelden bovendien de bijzondere voorwaarden voor groepen.2.6. Indien men te laat arriveert voor het gereserveerde tijdstip van het bestelde ticket, dan ontvangt men geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. De Kerkfabriek verzoekt (school)groepen derhalve om uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn. 2.7. Promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de tickets tenzij expliciet vermeld bij de promotionele of wedstrijdvoorwaarden. Tickets worden niet vervangen of vergoed ingeval van verlies of diefstal. Een ticket dat niet gescand kan worden om toegang te krijgen tot het Bezoekerscentrum, is ongeldig. De bezoeker is verantwoordelijk voor het leesbaar afdrukken van e-tickets. Een ticket geeft slechts eenmaal toegang tot het Bezoekerscentrum; kopiëren of het meer dan eens afdrukken van een ticket heeft geen zin. Het eventueel omboeken naar een nieuw tijdstip wordt als een nieuwe reservatie beschouwd. De Kerkfabriek behoudt zich te allen tijde voor aankoop het recht voor om de toegangsprijzen van het Bezoekerscentrum te wijzigen. 3. Wijziging of annulering door de Kerkfabriek3.1. Van tijd tot tijd is de Kerkfabriek genoodzaakt zowel voor als na bevestiging van de bestelling van tickets wijzigingen aan te brengen, onjuistheden te corrigeren of reservaties van tickets te annuleren en de Kerkfabriek behoudt zich uitdrukkelijk dit recht voor. 3.2. Indien belangrijke wijzigingen aan of annulering van bestellingen noodzakelijk is, zal de Kerkfabriek de bezoeker naar best vermogen zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien de bezoeker correcte en volledige contactgegevens heeft opgegeven. De Kerkfabriek kan echter niet onder alle omstandigheden garanderen dat de bezoeker vóór het geplande bezoek verwittigd wordt. Indien zulks vóór het bezoek nog mogelijk is, krijgt de bezoeker de keuze uit de volgende opties: a. het gewijzigde ticket te accepteren. b. een alternatief reservatieaanbod van het Bezoekerscentrum te accepteren. Dit alternatief zal nooit meer bedragen dan het oorspronkelijk door de bezoeker betaalde bedrag. c. te annuleren of de annulering te accepteren, in welk geval de bezoeker het volledige betaalde bedrag van de Kerkfabriek terugkrijgt, hetzij via een tegoedbon, naar keuze van de bezoeker.Let op: de voorgaande opties gelden niet wanneer de wijziging van onbetekenende aard is. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Kerkfabriek voor belangrijke wijzigingen en annuleringen beperkt tot het aanbieden van de hierboven vermelde opties. De Kerkfabriek kan helaas geen bijkomende onkosten, kosten of verliezen vergoeden die voor de bezoeker ontstaan als gevolg van enige wijziging of annulering van een bestelling. 4. Toegang4.1. Het Bezoekerscentrum kan uitsluitend met een geldig toegangsticket betreden worden. Bezoekers in het bezit van een e-ticket dienen dit aan de onthaalbalie om te ruilen voor een toegangsticket voor het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs. 4.2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van hun ouders of minimaal één volwassen begeleider (16 jaar of ouder). De begeleiders zijn steeds verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de begeleide minderjarigen, zowel individueel als in groep. De medewerkers van het Bezoekerscentrum hebben het recht om de leeftijd van de kinderen te controleren. 

5. Het gebruik van en schade aan draagbare AR-toestellen (hardware) tijdens het bezoek5.1. Bezoekers van het Bezoekerscentrum volgen tijdens hun rondgang in de crypte van de Sint-Baafskathedraal een bezoek in Augmented Reality (AR-tour). Bezoekers hebben hierbij de keuze tussen twee soorten draagbare AR-toestellen (hardware) waarop de AR-tour wordt afgespeeld, thans de Microsoft Hololens 2 en de Apple iPad Mini 4 of een ander geschikt draagbaar AR-toestel, waarvan slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn voor de bezoekers. Indien één van beide types van toestellen tijdelijk niet beschikbaar is, omdat ze bijvoorbeeld allemaal in circulatie zijn op drukke momenten, dan zal het toestel worden aangeboden dat wel onmiddellijk beschikbaar is. Indien gewenst kan de bezoeker wachten tot het toestel van zijn voorkeur terug beschikbaar wordt. In geen geval kan dit leiden tot een annulering of terugbetaling van de tickets of tot enige andere vorm van schadevergoeding aan de bezoeker.5.2. De AR-toestellen mogen enkel gebruikt worden tijdens het Bezoek aan het Bezoekerscentrum en binnen de daarvoor voorziene ruimtes door de bezoeker die het AR-toestel heeft ontvangen. De AR-toestellen mogen niet onderling geruild worden tussen de bezoekers. De bezoeker is ertoe gehouden het AR-toestel steeds te hanteren op een zorgvuldige wijze: dit veronderstelt geen bruuske of onverwachte bewegingen maken en het niet te laten vallen of tegen harde voorwerpen aan te laten botsen. 5.3. In geval van diefstal, poging tot diefstal of opzettelijke beschadigingen aan het AR-toestel door een bezoeker wordt steeds de lokale politie verwittigd. 5.4. In geval van wegmaking of verlies van het AR-toestel of schade aan het AR-toestel door een onzorgvuldigheid van een bezoeker of in geval van opzettelijke beschadiging, is de bezoeker ertoe gehouden de herstelkosten of de vervangwaarde van het toestel vergoeden, met een maximum van 500,00 EUR (vijfhonderd euro) per toestel.5.5. Bij technische problemen met het AR-toestel tijdens het bezoek, dient de bezoeker onmiddellijk terug te keren naar de ontvangstbalie. Daar zal de bezoeker indien beschikbaar een vervangtoestel ontvangen om het bezoek te kunnen verderzetten. 

6. Voorzieningen voor andersvalidenDe Sint-Baafskathedraal is integraal toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers worden persoonlijk door een lid van het onthaalteam begeleid. Om operationele redenen kan hierdoor soms een korte wachttijd van toepassing zijn. Uit operationele en veiligheidsoverwegingen hebben maximum twee rolstoelgebruikers toegang per tijdslot. Wenst men hiervan af te wijken dan dient dit telefonisch aangevraagd te worden op tel. +32 (0) 9 269 20 45. Indien in gezelschap van een blindengeleidehond dient men zich aan de onthaalbalie van de Sint-Baafskathedraal te melden alvorens het Bezoekerscentrum te betreden.7. Bezoekersreglement7.1. Tijdens het bezoek aan het Bezoekerscentrum en de Sint-Baafskathedraal dient de bezoeker het bezoekersreglement te respecteren. Hierna zijn enkele bepalingen uit dat reglement opgesomd:7.2. Radio’s, MP3-spelers, draagbare luidsprekers en andere geluidsapparatuur, dranken en/of voeding, camera’s, (hand)bagage, (steek)wapens en explosieven zijn uitdrukkelijk verboden. GSM-toestellen en smartphones dienen uitgeschakeld of op stille stand gezet te worden tijdens het bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en het Bezoekerscentrum. (Huis)dieren worden niet toegelaten in de Sint-Baafskathedraal en het Bezoekerscentrum, dit met uitzondering van blindengeleidehonden mits hondenjasje (assistentiehond).7.3. Er mag niet gerookt worden in alle ruimtes van de Sint-Baafskathedraal en het Bezoekerscentrum. 8. OvermachtBehalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de Kerkfabriek geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of enige vorm van compensatie of restitutie verlenen aan de bezoeker indien de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van haar contractuele verplichtingen is belemmerd of aangetast, of indien de bezoeker schade of verlies lijdt als gevolg van overmacht. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden betekent overmacht elke gebeurtenis die redelijkerwijze niet kon voorzien of voorkomen worden. Onder dergelijke gebeurtenissen vallen onder meer: oorlog of oorlogsdreiging, oproer of burgerlijke onrust, terroristische activiteiten, industriële onrust, stakingen, natuur- of nucleaire rampen, extreme weersomstandigheden, brand, storm en wateroverlast, virusuitbraken, epidemieën of pandemieën, door de overheid opgelegde maatregelen, waaronder sluitingen, en alle vergelijkbare gebeurtenissen waarover de Kerkfabriek geen controle heeft. 9. Diverse bepalingen9.1. Elk geschil tussen een bezoeker enerzijds en de Kerkfabriek anderzijds, wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgische internationaal privaat recht. Elk geschil tussen de genoemde personen zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 9.2. De bezoeker aanvaardt dat in geval van een geschil aangaande (beweerde) transacties de gegevens die zich op de server van de Kerkfabriek bevinden, kunnen aangewend worden om bepaalde transacties te bewijzen of te ontkennen. 9.3. In de loop van het bestelproces op de website van de Sint-Baafskathedraal heeft de bezoeker de mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren, door terug te keren naar de voorgaande pagina’s via het aanklikken van de aangegeven pijlen. Vooraleer de definitieve bestelling geplaatst wordt, krijgt de bezoeker nog een overzicht van de voorgenomen bestelling. Wanneer de bezoeker die weergegeven bestelling betaalt en definitief doorstuurt, heeft hij een reservering uitgevoerd, die definitief en bindend wordt na de bevestiging door de Kerkfabriek. 


Ontdek het
Lam Gods

Tarieven en informatie ?
Koop hier uw tickets

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")
Meer informatie

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.